Search
Close this search box.

Analiza trga

V sklopu projekta Karierni center Posavje je bila izvedena Raziskava potreb delodajalcev in stanje na trgu dela v Posavju. Te zanima seznam deficitarnih poklicev v regiji? Napoved za prihodnost?

👇👇👇

Raziskava potreb delodajalcev oziroma stanje na trgu dela ter ocena stanja na trgu dela

V okviru projekta Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja ˝Karierni center Posavje˝ je bila izvedena raziskava potreb delodajalcev oz. stanja na trgu dela ter ocena stanja na trgu dela.

Raziskava potreb delodajalcev in stanje na trgu dela v posavski regiji vključuje analizo stanja na trgu dela za leta 2020, 2021 in 2022 ter raziskavo potreb po kadrih v posavski regiji.

V analizi stanja na trgu dela so predstavljeni ključni poudarki gospodarstva ter stanja brezposelnih oseb v posavski regiji za leti 2021 in 2022, tako z vidika stanja gospodarstva ter stanja brezposelnih oseb, po starostni ter izobrazbeni strukturi. Celotno stanje je usmerjeno predvsem na vpogled stanja gibanja brezposelnih mladih, ki so kategorizirani v starostni skupini od 15 do 29 leta starosti.

Iz podatkov, pridobljenih iz različnih uradnih virov, je ugotoviti, da je delež brezposelnih mladih za zadnji znan podatek (september 2022) nižji od podatkov registriranih brezposelnih mladih v mesecu decembru 2021.

Po podatkih Umar-ja se bo naraščanje zaposlenosti in upadanje brezposelnosti nadaljevalo tudi v prihodnjih dveh letih, le z manjšo intenziteto.

Analiza potreb delodajalcev po kadrih je bila izdelana na podlagi spletnega anketnega vprašalnika, ki je bil poslan podjetjem. Na spletni vprašalnik je odgovorilo 90 podjetij oz. zavodov. Večina sodelujočih v anketi (75% anketirancev) v naslednjih treh letih predvideva zaposlovanje, največ od 1 do 3 nove zaposlitve (57%), sledijo delodajalci, ki nameravajo zaposliti več kot 10 oseb (9%). Anketa je nakazala, da si delodajalci želijo zaposliti osebe, ki še nimajo veliko delovnih izkušenj (do 3 let), kar nakazuje na to, da si podjetja želijo zaposlovati osebe, ki še nimajo ukoreninjenih slabih delavnih vzorcev in jih skozi delovni proces priučiti za delo v podjetju, ki bi bilo za nedoločen čas. Želja delodajalcev je zaposlovanje mladih, skoraj polovica anketirancev si želi zaposliti mlade, stare od 26 do 35 let. Glede izobrazbene strukture je največ potreb po poklicni in srednješolski izobrazbi. Med najbolj zaželenimi kadri v Posavju so tehnični (naravoslovni) kadri. Spletna anketa je vsebovala vprašanje kaj delodajalci želijo sporočiti mladim iskalcem zaposlitve in odgovori so sledeči: na trgu dela ni dovolj ustreznega kadra; mladi nimajo ustreznih delovnih navad; potrebno je podpirati deficitarne poklice; mladi so premalo zainteresirani za delo, premalo samoiniciativni, motivirani in predani delu; mladi se premalo zavedajo, da imajo poleg pravic tudi odgovornosti, …

Iz celotne raziskave je razbrati, da ima večina delodajalcev težave zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov. Pomembno vlogo pri podpiranju nemotenega prehoda iz izobraževanja v zaposlitev bi zagotovo imel tudi večji poudarek na pridobivanju več praktičnih delovnih izkušenj skozi izobraževalni proces. Praktične delovne izkušnje pred nastopom redne zaposlitve bi pripomogle tudi k večji samoiniciativnosti mladih kakor tudi pri pridobivanju boljše samopodobe in s tem tudi boljše dojemanje odgovornosti do dela. Zaposlitev predstavlja enega od ključnih dejavnikov, ki omogočajo mladi osebi, da se osamosvoji. Kljub ugodnejši situaciji mladih na trgu dela, ostajajo mladi, predvsem zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj, še vedno ranljiva skupina na trgu dela. Delodajalcem na drugi strani pa mladi predstavljajo velik potencial, zato jim je potrebno omogočati pridobivanje praktičnih in delovnih izkušenj, s katerimi bi spodbujali zaposlovanje mladih za nedoločen čas.

Celotno poročilo raziskave je na voljo za prenos:

Skip to content