Search
Close this search box.

O NAS

Projekt Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja »Karierni center Posavje« je bil uspešno prijavljen na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, kateri se financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021 in sredstev slovenske udeležbe. Skupna vrednost projekta znaša 499.997,20 EUR.

V projektnem partnerstvu sodeluje RRA Posavje, kot vodilni partner in prijavitelj projekta, Mestna občina Krško, Zavod za mladino in šport Krško, Ljudska univerza Krško, Območna obrtno – podjetniška zbornica Krško in norveški partner socialno podjetje Collective Innovation iz Osla.

Projekt predstavlja inovativen pristop na področju pridobivanja kompetenc za boljšo zaposljivost mladih in kariernega usmerjanja v regiji Posavje.

Norveški finančni mehanizem

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;

#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;

#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;

#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;

#5 pravosodje in notranje zadeve.

Več na spletnih povezavah:

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.«

»Ta platforma je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino platforme je odgovorna izključno Regionalna razvojna agencija Posavje in zanjo v nobenem primeru ne velja, da izraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

Brošura

Skip to content