Search
Close this search box.

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024

Objavljen je javni razpis za Štipendije za deficitarne poklice, ki so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Vlogo bo možno oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023.

Osnovni podatki o razpisu:

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 (337. javni razpis)

Objava razpisa: 19. 1. 2023 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava

Rok prijave: od 19. 6. 2023 do vključno 22. 9. 2023. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Vrednost razpisa: 3.675.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2023/2024 do izteka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije: mesečno 107,42 EUR*

*Znesek štipendije se usklajuje na način in v roku, ki veljajo za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Izplačilo štipendij: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec

Več informacij je na voljo na: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 (337. JR) | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si)

Skip to content